Išči
Meni

Pogoji in določila

za prodajo blaga prek spletne trgovine www.artalo.si
Platné od: 01.01.2023

Podjetnik/podjetje: Artalo design s.r.o.
s sedežem na naslovu Liskovec 393, Frydek-Mistek, 73801, Češka
Identifikacijska številka: 10888560
Vpisana v poslovni register: Številka spisa: C 85967/KSOS Okrajno sodišče v Ostravi
E-naslov: info@artalo.si

(v nadaljevanju "prodajalec")

1. UVODNE DOLOČBE

1.1 Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: "Splošni pogoji poslovanja") prodajalca v skladu z določbami prvega odstavka 1751. člena Zakona št. 89/2012 Z.z., Civilnega zakonika, s spremembami (v nadaljevanju: "Civilni zakonik"), urejajo medsebojne pravice in obveznosti strank, ki nastanejo v zvezi ali na podlagi kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju: "Kupoprodajna pogodba"), sklenjene med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljevanju: "Kupec") prek prodajalčeve spletne trgovine. Spletno trgovino upravlja prodajalec na spletni strani, ki se nahaja na naslovu www.artalo.si (v nadaljnjem besedilu: spletno mesto), in sicer prek vmesnika spletnega mesta (v nadaljnjem besedilu: spletni vmesnik trgovine).

1.2 Splošni pogoji se ne uporabljajo v primerih, ko je oseba, ki namerava kupiti blago pri prodajalcu, pravna oseba ali oseba, ki pri naročanju blaga deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti ali v okviru samostojnega opravljanja svojega poklica.

1.3 Določbe, ki odstopajo od splošnih pogojev, se lahko dogovorijo v prodajni pogodbi. Odstopajoče določbe v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določbami splošnih pogojev.

1.4 Določbe splošnih pogojev so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in trgovinski pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku jeziku. Kupoprodajna pogodba se lahko sklene v slovenskem jeziku.

1.5 Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo splošnih pogojev. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti prejšnje različice splošnih pogojev.

2. UPORABNIŠKI RAČUN

2.1 Na podlagi kupčeve registracije na spletnem mestu lahko kupec dostopa do svojega uporabniškega vmesnika. V svojem uporabniškem vmesniku lahko kupec naroči blago (v nadaljnjem besedilu: uporabniški račun). Če spletni vmesnik trgovine to omogoča, lahko kupec blago naroči tudi brez registracije neposredno iz spletnega vmesnika trgovine.

2.2. Ob registraciji na spletnem mestu in ob naročanju blaga je Kupec dolžan vse podatke navesti pravilno in resnično. Kupec je dolžan posodobiti podatke, ki jih je navedel v uporabniškem računu, kadar koli se ti spremenijo. Prodajalec šteje, da so podatki, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in pri naročanju blaga, pravilni.

2.3 Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohraniti zaupnost podatkov, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa.

2.4 Kupec ni upravičen dovoliti tretjim osebam, da uporabljajo uporabniški račun.

2.5 Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec svojega uporabniškega računa ne uporablja več kot 90 dni ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s splošnimi pogoji).

2.6 Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo na voljo neprekinjeno, zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja prodajalčeve strojne in programske opreme ali potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.

3. SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

3.1 Vse predstavitve blaga v spletnem vmesniku trgovine so informativne narave in prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe v zvezi s tem blagom. Določbe člena 1732(2) civilnega zakonika se ne uporabljajo.

3.2 Spletni vmesnik trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga in stroški vračila blaga, če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti z običajnimi poštnimi sredstvi. Cene blaga vključujejo davek na dodano vrednost in vse povezane stroške. Cene blaga veljajo, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Ta določba ne omejuje možnosti prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.

3.3 Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga. Informacije o stroških pakiranja in dostave, navedene v spletnem vmesniku trgovine, veljajo le v primerih, ko se blago dostavlja na ozemlju Slovenije. V primeru, da prodajalec ponuja brezplačno dostavo blaga, je pravica do brezplačne dostave blaga s strani kupca pogojena s plačilom najnižje skupne nakupne cene blaga, ki bo dostavljeno, v višini, ki je navedena v spletnem vmesniku trgovine. V primeru, da kupec delno odstopi od kupoprodajne pogodbe in skupna kupnina blaga, za katero kupec ni odstopil od kupoprodajne pogodbe, ne dosega minimalnega zneska, potrebnega za pravico do brezplačnega prevoza blaga po prejšnjem stavku. Kupčeva pravica do brezplačnega prevoza blaga preneha in kupec je dolžan prodajalcu plačati dobavo blaga.

3.4 Za naročilo blaga kupec izpolni obrazec za naročilo v spletnem vmesniku trgovine. Obrazec za naročilo vsebuje zlasti podatke o:

3.5. naročenem blagu (naročeno blago kupec "vstavi" v elektronsko nakupovalno košarico v spletnem vmesniku trgovine),

3.6. načinu plačila kupnine za blago, podrobnostih o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in

3.7.   3.7. podatke o stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljevanju skupaj imenovani "naročilo").

3.8. Preden kupec pošlje naročilo prodajalcu, mu je omogočeno, da preveri in spremeni podatke, ki jih je kupec vnesel v naročilo, tudi glede kupčeve zmožnosti odkrivanja in popravljanja morebitnih napak pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "Pošlji naročilo". Prodajalec preveri, da so podatki, navedeni v naročilu, pravilni. Prodajalec kupcu takoj po prejemu naročila potrdi prejem naročila po elektronski pošti na kupčev elektronski naslov, ki ga je navedel v uporabniškem računu ali v naročilu (v nadaljnjem besedilu: elektronski naslov kupca).

3.9 Glede na naravo naročila (količina blaga, višina kupnine, predvideni stroški pošiljanja) je prodajalec vedno upravičen od kupca zahtevati dodatno potrditev naročila (npr. pisno ali po telefonu).

3.10. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane z vročitvijo sprejema naročila (akcepta), ki ga prodajalec pošlje kupcu po elektronski pošti na kupčev elektronski naslov.

3.11. Kupec se strinja z uporabo sredstev komuniciranja na daljavo pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi sredstev komuniciranja na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), nosi kupec sam in se ne razlikujejo od osnovne tarife.

4. CENA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI

4.1 Kupec lahko prodajalcu plača ceno blaga in vse stroške, povezane z dobavo blaga po kupoprodajni pogodbi, na načine, ki jih prodajalec ponuja v spletnem vmesniku trgovine.

4.2 Kupec mora skupaj s kupnino prodajalcu plačati tudi stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga, v dogovorjeni višini. Če ni izrecno navedeno drugače, kupnina vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga.

4.3 Prodajalec od kupca ne zahteva pologa ali drugega podobnega plačila. To ne posega v določbe člena 4.6 Splošnih pogojev glede obveznosti vnaprejšnjega plačila kupnine za blago.

4.4 V primeru plačila v gotovini ali v primeru plačila ob dobavi je kupnina plačljiva ob prevzemu blaga. V primeru negotovinskega plačila je kupnina zapadla v plačilo v petih dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

4.5 V primeru negotovinskega plačila je kupec dolžan plačati kupnino blaga skupaj z variabilnim simbolom plačila. V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena, ko je ustrezni znesek nakazan na prodajalčev račun.

4.6 Prodajalec je upravičen, zlasti v primeru, da kupec ni dodatno potrdil naročila (člen 3.6), zahtevati plačilo celotne kupnine pred odpremo blaga kupcu. Člen 2119(1) civilnega zakonika se ne uporablja.

4.7 Morebitnih popustov na ceno blaga, ki jih prodajalec odobri kupcu, ni mogoče kombinirati.

4.8 Če je to v poslovnem prometu običajno ali če tako določajo splošno veljavni pravni predpisi, prodajalec kupcu za plačila po kupoprodajni pogodbi izstavi davčni dokument - račun. Prodajalec kupcu izda davčni dokument - račun po plačilu cene blaga in ga pošlje v elektronski obliki na kupčev elektronski naslov.

4.9 V skladu z Zakonom o evidentiranju prodaje je prodajalec dolžan kupcu izdati račun. Hkrati je dolžan prejeto prodajo v primeru tehnične okvare v 48 urah prijaviti pri spletnem davčnem administratorju.

5. ODSTOP OD KUPOPRODAJNE POGODBE

5.1 Če ne gre za primer iz člena 5.4 Splošnih pogojev ali drug primer, ko od kupoprodajne pogodbe ni mogoče odstopiti, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v štirinajstih (14) dneh od prejema blaga, v skladu z določili člena 1829(1) Civilnega zakonika, pri čemer, če je predmet kupoprodajne pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, ta rok začne teči z dnem prejema zadnje dobave blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe je treba prodajalcu poslati v roku iz prejšnjega stavka. Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzorčni obrazec, ki ga zagotovi prodajalec in je priloga splošnih pogojev. Kupec lahko odstop od kupoprodajne pogodbe med drugim pošlje na naslov prodajalčevih poslovnih prostorov ali na prodajalčev elektronski naslov, naveden v glavi teh pogojev.

5.2 V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s členom 5.1 teh pogojev se kupoprodajna pogodba razveljavi od samega začetka. Kupec mora blago prodajalcu poslati ali izročiti brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v štirinajstih (14) dneh po odstopu od pogodbe, razen če je prodajalec ponudil, da blago prevzame sam. Rok iz prejšnjega stavka se ohrani, če kupec blago pošlje pred iztekom roka. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi stroške vračila blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti.

5.3 V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s členom 5.1 Splošnih pogojev prodajalec vrne sredstva, ki jih je prejel od kupca, v štirinajstih (14) dneh po odstopu kupca od kupoprodajne pogodbe na enak način, kot jih je prodajalec prejel od kupca. Prodajalec ima tudi pravico vrniti kupčevo opravljeno izpolnitev že ob vrnitvi blaga s strani kupca ali na drug način, če se s tem strinja kupec in če kupcu ne nastanejo dodatni stroški. Če kupec odstopi od prodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden kupec vrne blago prodajalcu ali dokaže, da je blago poslal nazaj prodajalcu, karkoli nastopi prej.

5.4. Kupec se zaveda, da v skladu z določbami 1837. člena civilnega zakonika kupec med drugim ne more odstopiti od pogodbe o dobavi blaga, ki je bilo spremenjeno po kupčevih željah ali za kupčevo osebo, od pogodbe o dobavi hitro pokvarljivega blaga, pa tudi od blaga, od pogodbe o dobavi blaga, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom, od pogodbe o dobavi blaga v zaprti embalaži, ki ga je potrošnik odstranil iz embalaže in ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti, ter od pogodbe o dobavi zvočnega ali vizualnega posnetka ali računalniškega programa, če je bila originalna embalaža poškodovana. Vsi izdelki iz naše ponudbe razen steklenih polic so izdelani in prilagojeni po želji stranke, pravica do vračila do 14 dni zanje torej ne velja in jih ni mogoče vrniti.

5.5 Prodajalec ima pravico enostransko pobotati terjatev iz naslova odškodnine za škodo na blagu s kupčevo terjatvijo za povračilo kupnine.

5.6 V primerih, ko ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v skladu z določbami 1. odstavka 1829. člena civilnega zakonika, ima tudi prodajalec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe kadar koli, dokler kupec ne prevzame blaga. V tem primeru prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja vrne kupnino v gotovini na račun, ki ga določi kupec.

5.7 Če je kupcu skupaj z blagom izročeno darilo, je darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklenjena pod pogojem, da v primeru odstopa kupca od kupoprodajne pogodbe darilna pogodba glede takega darila preneha veljati, kupec pa je dolžan prodajalcu vrniti darilo skupaj z blagom.

6. PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA

6.1 Če je način prevoza dogovorjen na posebno zahtevo kupca, nosi kupec tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza.

6.2 Če je prodajalec po kupoprodajni pogodbi dolžan dobaviti  blago v kraj, ki ga je kupec navedel v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob dobavi.

6.3 Če je zaradi razlogov na strani Kupca potrebno blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je določen v naročilu, mora kupec plačati stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, ali stroške, povezane z drugačnim načinom dostave.

6.4 Kupec mora ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli napak o tem nemudoma obvestiti prevoznika. V primeru, da je embalaža poškodovana in kaže na nepooblaščen vdor v pošiljko, kupec pošiljke od prevoznika ne sme prevzeti. To ne posega v pravice kupca iz naslova odgovornosti za napake na blagu in druge pravice kupca po splošno veljavnih pravnih predpisih.

6.5 Nadaljnje pravice in obveznosti strank pri prevozu blaga lahko urejajo prodajalčevi posebni dobavni pogoji, če jih je prodajalec izdal.

7. PRAVICE, KI IZHAJAJO IZ POMANJKLJIVE IZPOLNITVE

7.1 Pravice in obveznosti strank v zvezi s pravicami iz nepravilne izpolnitve urejajo ustrezni splošno veljavni pravni predpisi (zlasti določbe členov 1914 do 1925, členov 2099 do 2117 in členov 2161 do 2174 civilnega zakonika ter zakon št. 634/1992 Z. z. o varstvu potrošnikov s spremembami).

7.2 Prodajalec odgovarja kupcu, da je blago ob prevzemu brez napak. Prodajalec kupcu zlasti odgovarja, da je blago v trenutku, ko ga je kupec prevzel:

7.2.1. da ima blago lastnosti, o katerih sta se pogodbenici dogovorili, če pa dogovora ni, ima lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec ali ki jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja, ki sta ga izvedla,
7.2.2. je blago primerno za namen, za katerega prodajalec navaja, da ga je treba uporabiti, ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja,
7.2.3. blago po kakovosti ali izdelavi ustreza dogovorjenemu vzorcu ali primerku, če je bila kakovost ali izdelava določena glede na dogovorjeni vzorec ali primerek,
7.2.4 je blago v ustrezni količini, meri ali teži in
7.2.5 blago izpolnjuje zahteve zakonodaje.

7.3 Če se napaka pokaže v šestih mesecih po prevzemu, se šteje, da je imelo blago napako ob prevzemu.

7.4 Prodajalec ima obveznosti, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe, vsaj v obsegu, v katerem trajajo obveznosti proizvajalca, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe. Kupec je sicer upravičen uveljavljati pravico iz napake, ki se pojavi na potrošniškem blagu v štiriindvajsetih mesecih od prevzema. Če je na prodanem blagu, njegovi embalaži, v navodilih, priloženih blagu, ali pri oglaševanju v skladu z drugimi predpisi naveden rok, v katerem se blago lahko uporablja, se uporabljajo določbe o jamstvu za kakovost. Z jamstvom za kakovost se prodajalec zaveže, da bo blago v določenem obdobju primerno za običajen namen ali da bo ohranilo svoje običajne lastnosti. Če je kupec prodajalcu upravičeno očital napako na blagu, rok za uveljavljanje pravic iz napake in garancijski rok ne tečeta za čas, ko kupec ne more uporabljati blaga z napako.

7.5 Določbe iz člena 7.4 Splošnih pogojev ne veljajo za blago, prodano po nižji ceni, za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo blaga, ki je posledica njegove običajne uporabe, pri rabljenem blagu za napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago ob prevzemu s strani kupca, ali če to izhaja iz narave blaga. Kupec ni upravičen do pravice iz napake, če je pred prevzemom blaga vedel, da ima blago napako, ali če je kupec napako povzročil.

7.6. Pravice iz odgovornosti za napake blaga se uveljavljajo pri prodajalcu. Če pa je v potrdilu, ki ga izda prodajalec glede obsega pravic iz odgovornosti za napake (v smislu člena 2166 civilnega zakonika), navedena druga oseba, določena za popravilo, ki je v kraju prodajalca ali v kraju, ki je bližje kupcu, kupec uveljavlja pravico do popravila pri osebi, določeni za izvedbo popravila. Razen v primerih, ko je za izvedbo popravila določena druga oseba iz prejšnjega stavka, je prodajalec dolžan sprejeti reklamacijo v kateri koli poslovalnici, kjer je sprejem reklamacije mogoč glede na obseg prodanih izdelkov ali opravljenih storitev, ali na sedežu ali poslovnem mestu prodajalca. Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisno potrdilo o tem, kdaj je kupec uveljavil pravico, kakšna je vsebina reklamacije in kakšen način obravnave reklamacije kupec zahteva, ter potrdilo o datumu in načinu obravnave reklamacije, vključno s potrditvijo popravila in trajanja popravila, ali pisno utemeljitev zavrnitve reklamacije. Ta obveznost velja tudi za druge osebe, ki jih prodajalec določi za izvedbo popravila.

7.7 Kupec lahko pravice iz odgovornosti za napake na blagu posebej uveljavlja osebno na naslovu ustanove, navedenem v glavi teh splošnih pogojev, ali po elektronski pošti na naslovu, navedenem v glavi teh splošnih pogojev.

7.8 Kupec mora o izbrani pravici obvestiti prodajalca ob obvestilu o napaki ali brez nepotrebnega odlašanja po obvestilu o napaki. Kupec ne sme spremeniti izbrane pravice brez soglasja prodajalca, to ne velja, če je kupec zahteval odpravo napake, ki se izkaže za nepopravljivo.

7.9 Če blago nima lastnosti iz člena 7.2 Splošnih pogojev, lahko kupec zahteva tudi dobavo novega blaga brez napak, razen če je to zaradi narave napake nerazumno, če pa se napaka nanaša le na del blaga, lahko kupec zahteva le zamenjavo dela, če to ni mogoče, lahko odstopi od pogodbe. Če pa je to glede na naravo napake nesorazmerno, zlasti če je napako mogoče odpraviti brez nepotrebnega odlašanja, ima kupec pravico do brezplačne odprave napake. Kupec ima pravico do dobave novega blaga ali zamenjave delov tudi v primeru odstranljive napake, če blaga ne more pravilno uporabljati zaradi ponovitve napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. V tem primeru ima kupec tudi pravico do odstopa od pogodbe. Če kupec ne odstopi od pogodbe ali ne uveljavlja pravice do dobave novega blaga brez napak, do zamenjave delov ali popravila blaga, lahko zahteva primeren popust. Kupec ima pravico do razumnega popusta tudi, če prodajalec ne more dobaviti novega blaga brez napak, zamenjati dela blaga ali popraviti blaga ali če prodajalec ne odpravi napake v razumnem roku ali če bi odpravljanje napake kupcu povzročilo precejšnje težave.

7.10. Če pa prodajalec ne uveljavlja pravice do odškodnine v enem mesecu po izteku roka, v katerem je treba napako opozoriti, sodišče pravice ne prizna, če prodajalec trdi, da pravica do odškodnine ni bila uveljavljena pravočasno.

7.11 Druge pravice in obveznosti strank, povezane z odgovornostjo prodajalca za napake, lahko ureja reklamacijski pravilnik prodajalca.

8. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK

8.1 Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu s plačilom celotne kupnine za blago.

8.2 Prodajalca v razmerju do Kupca ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu člena 1826(1)(e) civilnega zakonika.

8.3 Pritožbe potrošnikov obravnava prodajalec prek elektronskega naslova, navedenega v glavi teh splošnih pogojev. Prodajalec bo informacije o obravnavi kupčeve pritožbe poslal na kupčev elektronski naslov. Drugih pravil za obravnavanje pritožb prodajalec ne določa.

8.4 Pristojno sodišče za izvensodno reševanje potrošniških sporov iz kupoprodajne pogodbe je The Češka trgovinski inšpektorat, s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, matična številka: 000 20 869, spletni naslov: https://adr.coi.cz/cs. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem iz kupoprodajne pogodbe se lahko uporabi spletna platforma za reševanje sporov, ki se nahaja na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5 Evropski potrošniški center Češke republika, s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, internetni naslov: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).

8.6 Kupec lahko pritožbo posreduje nadzornemu ali državnemu nadzornemu organu. Prodajalec je pooblaščen za prodajo blaga na podlagi obrtnega dovoljenja. Trgovinski nadzor izvaja v okviru svojih pristojnosti pristojni trgovinski organ. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Na spletni strani . Češka trgovinski inšpektorat nadzira skladnost z zakonom št. 634/1992 Coll. o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen, v določenem obsegu.

8.7 Kupec s tem prevzema tveganje spremembe okoliščin v smislu člena 1765(2) civilnega zakonika.

9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

9.1 Prodajalec bo izpolnil svojo obveznost obveščanja kupca v smislu 13. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljnjem besedilu: GDPR), ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov kupca za namene izvajanja kupoprodajne pogodbe, za namene pogajanj o kupoprodajni pogodbi in za namene izpolnjevanja prodajalčevih javnih obveznosti s posebnim dokumentom.

10. POŠILJANJE KOMERCIALNIH SPOROČIL IN SHRANJEVANJE PIŠKOTKOV

10.1 Kupec soglaša, da prodajalec pošilja komercialna sporočila na kupčev elektronski naslov ali telefonsko številko v skladu z določbami 2. odstavka 7. člena Zakona št. 480/2004 Z.z. o določenih storitvah informacijske družbe in o spremembah določenih zakonov (Zakon o določenih storitvah informacijske družbe), s spremembami. Prodajalec svojo informacijsko obveznost do kupca v smislu 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kupca za namen pošiljanja komercialnih sporočil izpolnjuje s posebnim dokumentom.

10.2 Prodajalec izpolnjuje svoje zakonske obveznosti v zvezi z morebitnim shranjevanjem piškotkov na kupčevi napravi z ločenim dokumentom.

11.    DORUČOVÁNÍ

11.1.    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. KONČNE DOLOČBE

12.1 Če razmerje, vzpostavljeno z nakupno pogodbo, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da za to razmerje velja češko pravo. Z izbiro prava v skladu s prejšnjim stavkom kupec, ki je potrošnik, ni prikrajšan za varstvo, ki ga zagotavljajo določbe pravnega reda, od katerih ni mogoče pogodbeno odstopiti in ki bi se sicer m​i uporabljale, če ne bi bilo izbranega prava v skladu z določbami člena 6(1) Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I).

12.2 Če je ali postane katera koli določba splošnih pogojev neveljavna ali neučinkovita, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bolj podoben neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.

12.3 Prodajalec arhivira kupoprodajno pogodbo, vključno s splošnimi pogoji, v elektronski obliki in ni dostopna.

12.4 Vzorec obrazca za odstop od kupoprodajne pogodbe je priložen Splošnim pogojem.

12.5 Kontaktni podatki prodajalca so navedeni v glavi teh Splošnih pogojev.                       

Gor